eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
eleznin objekty a nrodn kultrne pamiatky
Peter, 02.09.2009 (12734 pretan)

      eleznice na Slovensku majú viac ako 160 ronú históriu. Sie elezniných tratí sa budovala postupne. Niektoré trate a elezniné objekty, ktoré boli vybudované v rannom období elezníc na Slovensku, u neexistujú, no našastie niektoré stoja dodnes a niektoré z nich dokonca doteraz slúia svojmu úelu. V nasledovnom lánku si niektoré zaujímavé elezniné objekty, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrné pamiatky, priblíime. 

Viaceré elezniné objekty majú historickú hodnotu, sú zaujímavé svojou jedinenosou, architektúrou a pod. Aby nedošlo k znehodnoteniu tohto kultúrneho dedistva, nad týmito objektmi drí ochrannú ruku štát. U v úvode chcem uvies, e nie je mojim cieom tu vymenova všetky elezniné objekty, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Chcem len niektoré zaujímavé objekty spomenú a zárove spomenú ich rôznorodos. Národnými kultúrnymi pamiatkami nie sú len budovy, sú nimi aj tunely, i mosty, ale národnou kultúrnou pamiatkou je tie areál rušového depa, alebo sú nimi niektoré lesné eleznice. Najpoetnejšiu skupinu tvoria však elezniné stanice. V niektorých prípadoch ide o komplex viacerých objektov, ktoré podliehajú ochrane.
 
Výpravná budova konskej eleznice z roku 1836
Výpravná budova konskej eleznice z roku 1836 
 
elezniné stanice:
 • Múzeum dopravy v Bratislave s koajiskom, Šancová ul., sklad I. a sklad II. z druhej polovice 19. storoia.
 • Budova bývalej Uhorskej centrálnej eleznice v Bratislave, výpravná budova na Šancovej ul., z roku 1848 (klasicizmus neskorý).
 • Stanica konskej eleznice v Bratislave, výpravná budova na kriovatke Krínej a Legionárskej ul., z roku 1836 (klasicizmus).
 • Bratislava - elezná studienka, akáre a dom stránika oddielu, v Bratislave, z roku 1904.
 • elezniná stanica v Kemarku, Slavkovská ul., z 90. rokov 19. storoia (secesia).
 • elezniná stanica v Leopoldove, Nádraná ul., výpravná budova starej stanice z roku 1872-1883, výpravná budova novej stanica okolo roku 1910.
 • elezniná stanica v Skalitom, výpravná budova z roku 1884 (historizmus).
 • elezniná stanica vo Svätom Jure, Staniná ul., z rokov 1840-1846.
 • Trenianske Teplice, Hviezdoslavova ul., 40. roky 20. storoia (funkcionalizmus).
 • Bývalá elezniná stanica v Treníne, Mestský park, koniec 19. storoia (eklekticizmus).
 • Stanica Studený Potok, Veká Lomnica, výpravná budova z roku 1895 (hrázdená architektúra).
 • Stará stanica elektrickej dráhy na Štrbskom Plese, Vysoké Tatry – Štrbské Pleso, z roku 1912  (secesia).
 • Stanica elektrickej dráhy v Tatranskej Lomnici, Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, z 20. rokov 20. storoia (secesia).
 
Výpravná budova prvej parnej eleznice z roku 1848.
Výpravná budova prvej parnej eleznice z roku 1848
 
Výpravná budova v Kemarku z konca 19. storoia
Výpravná budova v Kemarku z konca 19. storoia
 
Výpravná budova v Studenom Potoku z roku 1895
Výpravná budova v Studenom Potoku z roku 1895
 
 
Rušové depá:
 • Rušové depo v Prievidzi, Bojnická ul., výhreva z rokov 1912-1913.
 • Rušové depo v Spišskej Novej Vsi, Dukelská ul., kruhová vodárenská vea, z roku 1955, kbová rušová toa z roku 1872, sklad z roku 1872 (novoklasicizmus), prevádzkovo-administratívna budova depa z roku 1872 (novoklasiciznus), diela hlavných opráv z roku 1872 (novoklasicizmus).
 • Rušové depo s areálom v Bratislave, Dopravná ul., depo východ, personálna kuchya, trubkáre a Malá vodáre z 80. rokov 19. storoia Veká vodáre z 30. rokov 20. storoia.
 • Rušové depo s areálom Košice, elezniná stanica, administratívna budova, vodojem a remíza z 19. storoia,
 • Liptovská Teplika, drevená akáre a strány dom z 20. rokov 20. storoia (udové stavitestvo).
 
Zrekonštruovaná budova Vekej vodárne v depe na Rendeze
Veká vodáre v depe na Rendeze
 
 
elezniné tunely:
 • elezniný Bratislavský (Lamaský) tunel, Bratislava, Praská ul., z rokov 1844-1848 (novogotika).
 • Margeciansky tunel, Margecany, tunel zo 70. rokov 19. storoia.
 • elezniný tunel Chmeov, okr. Prešov, Pod Petiom, z roku 1943 (moderné hnutie).
 
Najstarší elezniný tunel na Slovensku
Najstarší elezniný tunel na Slovensku
 
Najstarší elezniný tunel na Slovensku (naavo) poas opravy v roku 2005
Najstarší elezniný tunel na Slovensku
 
 
elezniné mosty:
 • ervený most v Bratislave, elezná Studnika, fragment piliera z roku 1848.
 
Depo Historickej lesnej úvraovej eleznice - Vychylovka
Historická lesná úvraová eleznica Vychylovka
 
Lesné eleznice:
 • iernohronská eleznica: ierny Balog - staniná budova z roku 1920, Dolný hajc z 10. rokov 20. storoia, Horný hajc z roku 1908, stanica Vydrovo z roku 1908, cestný most v doline Vydrovo, most v lokalite Sv. Ján z roku 1948, elezniná budova v Hronci z roku 1912, výhreva v Hronci zo 40. rokov 20.storoia, elezniný most v osade Nový krám z roku 1908, Valaská - elezniný most pri Chvatimechu z roku 1946, a niektoré alšie objekty H.
 • iernováska úzkorozchodná eleznica Liptovský Hrádok, údolie ierneho Váhu, 20. storoie,
 • Kysucko-oravská lesná úvraová eleznica, Nová Bystrica as Vychylovka z rokov 1925-1926, Oravská Lesná, Taneník-Beskyd, 20. storoie.
 
iernohronská eleznica - stanica v iernom Balogu
iernohronská eleznica - stanica v iernom Balogu
 
 Na záver chcem uvies, e niektoré elezniné objekty aj ke nie sú národnými kultúrnymi pamiatkami, sú pamiatkovo chránené. alšie informácie o našich národných kultúrnych pamiatkach nájdete na stránke Pamiatkového úrade Slovenskej republiky, odkia boli tie erpané informácie uvedené v lánku.

 


Home